slider

Gmina Kolno i Gmina Biskupiec wraz z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu – Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie

Typ projektu – Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowania funkcjonowania podmiotów integracji społecznej

Wartość projektu – 788.325,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 744.325,00 zł.

Wkład własny JST – 44.000 zł w tym Gmina Kolno – 20.000 zł (w całości są to zasiłki które będą otrzymywać beneficjenci projektu zgodnie z zaplanowanym budżetem GOPS)

Czas trwania projektu – 01.09.2017r. – 31.10.2019r.

Cel projektu – Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 44 osób (20 z Gminy Kolno), w tym 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 z terenu gmin Biskupiec i Kolno w okresie 26 miesięcy. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte Kluby Integracji Społecznej w gminach Biskupiec i Kolno. Dla każdego z uczestników zostanie wypracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji, w oparciu o którą będzie realizowane wsparcie. Wsparcie obejmie cykl warsztatów motywacyjnych i kształcących kompetencje społeczne i interpersonalne, oraz wsparcie psychologa, trenera pracy, animatora, doradcy zawodowego. Uczestnicy będą kierowani na kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże u pracodawców. Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

  

Zakładane rezultaty:

- podniesienie umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych,

- podniesienie poziomu motywacji do zmiany i samooceny,

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

- zwiększenie gotowości do zatrudnienia